Upravno vijeće

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) Dječjim vrtićem Jabuka upravlja upravno vijeće. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.  Članovi UV
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) :
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Pravilnik o radu upravnog vijeća

Obavijesti o održavanju sjednice: POZIV
Zapisnik sa sjednice:  OVDJE

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić Jabuka kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:
Dječji vrtić Jabuka ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: tajnistvo@vrtic-jabuka.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.


.            
                                    
                                     

Ispiši stranicu