Zapošljavanje

Aktivni natječaji:

Odgojitelj/ica predškolske djece - određeno

Odgojitelj/ica predškolske djece - neodređeno

 

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR - ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA

 

Radno mjesto


Broj: 2023578


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena - prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 18.8.2021


Natječaj vrijedi do: 26.8.2021


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Uvjeti:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij  sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom  sveučilišni prvostupnik sestrinstva ili stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva, sveučilišni diplomski stručni studij sestrinstva sa stečenim stručnim nazivom diplomirana medicinska sestra/diplomirani medicinski tehničar,  odnosno odgovarajući studij  kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/03 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika):
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Odobrenje za samostalan rad Hrvatske Komore medicinskih sestara
- Potvrda / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starija od mjesec dana
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
- Uvjerenje nadležnog Kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela i Uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela  navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07,  94/13 i 98/19) ne starije od mjesec dana.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Jabuka, Resnički put 88, Zagreb – uz obaveznu naznaku „Za natječaj – MEDICNSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA VODITELJICA“.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Jabuka 18.08.201. i  traje do 26.08.2021.
Obavijest izabranom kandidatu,  te mjestu i vremenu preuzimanja dokumentacije dostavljene uz prijavu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.


 

Poslodavac


Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ JABUKA


Kontakt:


http://posredovanje2.hzz.hr/App_Themes/HZZ/images/HZZLogo.gifHrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
 

Ispiši stranicu